Scanditech är ett konsultföretag som arbetar med kvalificerade uppdrag inom maskinsäkerhet, teknisk dokumentation, kvalitetsledning och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi är ett väletablerat företag med lång och bred erfarenhet från bland annat process-, fordons- och pappersindustrin.

Maskinsäkerhet (CE-märkning)

Scanditech har arbetat med riskbedömning och dokumentation inom maskinsäkerhet och CE-märkning sedan 1993, alltså innan EG-reglerna trädde i kraft två år senare. Alla nya maskiner, med vissa undantag, skall CE-märkas i enlighet med Maskindirektivet och andra tillämpbara direktiv, för att visa att de uppfyller de europeiska kraven för personsäkerhet.

Maskiner som är byggda före 1995 betraktas som befintliga maskiner och faller under Minimidirektivet (Användning av arbetsutrustning). Dessa maskiner skall periodiskt riskbedömas för att visa att minimikraven för personsäkerhet är uppfyllda.

Vi ombesörjer även utbildning och tar fram rutiner, blanketter och kompletta lösningar för arbete med CE-märkning enligt Maskindirektivet och riskbedömning enligt Minimidirektivet.

 

 

Teknikinformation
Scanditech har arbetat med teknikinformation sedan 1982. Idag producerar vi såväl traditionella trycksaker som interaktiva informationssystem på CD/DVD, intranät och Internet. Vi kan erbjuda projektledare och teknikinformatörer med lång och bred erfarenhet.

Kvalitetsledning
Ett kvalitetsledningssystem av något slag är ett krav för effektiv produktion. Scanditech arbetar idag med projektledning, utbildning och rådgivning inom kvalitetsledning enligt ISO 9001. Vi kan bidra med våra kunskaper inom kvalitetssäkring, från ledning och framtagning av policies till utformning och implementering av rutiner och arbetsinstruktioner.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön på arbetsplatsen har blivit viktig för att förebygga ohälsa och olycksfall. Alla arbetsplatser på ett företag omfattas av ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). I praktiken innefattar detta även maskinsäkerhet och teknikinformation, såväl som andra tekniska områden där CE-märkning och riskbedömning enligt Minimidirektivet ingår, t.ex. användning av trycksatta anordningar.

Scanditech kan strukturera trycksatta anordningar med koppling till minidirektivet, samt utföra riskbedömning inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.